Algemene voorwaarden these sides UP

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt verleend aan These sides UP, daaronder inbegrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Retourneren
Producten op maat kunnen wij helaas niet retour nemen.

Andere producten kunnen binnen 14 dagen geruild worden, mits in originele staat en in dezelfde verpakkings -en verzendwijze retour gezonden als waarin de producten geleverd waren. Let op: de verzendkosten en het transportrisico van de retourzending zijn voor rekening van de klant of opdrachtgever. Het is echter ook mogelijk de producten te retourneren zonder verpakking door deze persoonlijk te overhandigen bij onze werkplaats (zie adres en telefoonnummer onder aan deze pagina). Bezoek van onze werkplaats is uitsluitend mogelijk na telefonische afspraak.

Garantie
These sides UP garandeert dat de door haar verkochte producten vrij zijn van materiaal-, ontwerp- en fabricagefouten gedurende een periode van 12 maanden na levering (althans gedurende een periode die door de producent van dat betreffende artikel wordt gegarandeerd). These sides UP betaalt het volledige aankoopbedrag terug als de producten materiaal-, ontwerp- en fabricagefouten bevatten.

De klant of opdrachtgever kan These sides UP ook verzoeken om herstel, vervanging of levering van ontbrekende producten of onderdelen daarvan. De klant of opdrachtgever dient in deze situatie binnen twee weken na ontvangst van de betreffende producten of na ontdekking van de materiaal-, ontwerp- en fabricagefouten de gebreken te melden aan These sides UP. Indien de betreffende producten bij de klant bezorgd waren, worden de kosten voor het retour zenden door These sides UP vergoed.

Betalingsvoorwaarden
Alle opdrachten en bestellingen dienen volledig vooruitbetaald te worden voordat deze definitief behandeld worden. Indien partijen overeen zijn gekomen dat (een deel van) de betaling na levering zal plaatsvinden, dient het volledige factuurbedrag binnen 14 dagen na levering betaald te zijn. Bij overschrijding van de betalingstermijn zoals vermeld op de factuur is de opdrachtgever in verzuim en is de opdrachtgever aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW, alsmede voor alle door These sides UP in verband met de invordering gemaakte kosten.

Betaalwijzen
U kunt uw bestelling op de volgende wijze betalen:

  • Via vooruitbetaling. Na het verzenden van uw bestelling wordt er een bevestiging verzonden naar uw e-mail adres met daarin de informatie over hoe u kunt betalen.
  • Via gepaste contante betaling of via een bankoverschrijving.

Zelf afhalen van uw bestelling
Het is mogelijk om uw bestelling zelf te komen afhalen bij onze werkplaats. Bezoek van onze werkplaats is uitsluitend mogelijk na telefonische afspraak.

Levertijd
De levertijden vermeld op deze website dienen enkel als richtlijn. De uiteindelijke levertijd ontvangt u in onze reactie op uw bestelling. Deze is pas geldig na bevestiging door u en na volledige betaling van uw pro forma (voorschot-) factuur.

Persoonsgegevens en Privacy
These sides UP is verplicht om zorgvuldig om te gaan met uw gegevens. Om de bestellingen die via Internet bij ons worden geplaatst goed te kunnen uitvoeren hebben wij van u enkele gegevens nodig. Op het bestelformulier op onze website wordt naar deze gegevens gevraagd. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor:

  • Het verzenden van de bevestiging van de bestelling of prijsopgave per e-mail;
  • Correspondentie of telefonisch overleg met u of met collega‚Äôs/ medewerkers van uw bedrijf met betrekking tot uw bestelling of prijsopgave;
  • Het controleren van de betalingen;
  • Het bezorgen van het bestelde;

De gegevens die u op het bestelformulier invult worden vertrouwelijk behandeld en veilig opgeslagen. Deze worden niet aan derden verstrekt of verkocht.

Aansprakelijkheid
Indien de uitvoering van een opdracht door These sides UP leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van These sides UP wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van These sides UP komt.

Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van een jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van These sides UP voor die schade.

Derden
These sides UP is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van de opdrachtgever derden in te schakelen.

Wijzigingen en publicatiefouten
Bij tegenspraak tussen informatie zoals vermeld op deze website en informatie in prijsopgaven, bevestigingen en de Algemene Voorwaarden, zal hetgeen in de bevestiging staat prevaleren, daarna het gestelde in de prijsopgave en vervolgens het gestelde in de Algemene Voorwaarden.

Toepasselijk recht en forumkeuze
Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en These sides UP is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in een van de arrondissementen waar These sides UP mede gevestigd is. Niettemin heeft These sides UP het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.

These sides UP is gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 24375418.